രാമായണം പ്രശ്നോത്തരി

Mashhari
0

1.ആദികാവ്യം എന്ന് പേരില്‍ അറിയപ്പെടുന്ന ഇതിഹാസം ഏത് ?
 >വാത്മീകി രാമായണം

2.ആദി കവി എന്ന പേരില്‍ അറിയപ്പെടുന്ന മഹര്‍ഷി ആര് ?
  >വാത്മീകി മഹര്‍ഷി 

3.സാധാരണയായി കര്‍ക്കിടക മാസത്തില്‍ പാരായണം ചെയ്യുന്ന 
   ഗ്രന്ഥം ഏത് ?
 >അദ്ധ്യാത്മരാമായണം കിളിപ്പാട്ട് 

4.അധ്യാത്മരാമായണം കിളിപ്പാട്ട് രചിച്ചത് ആര് ?
  >തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛന്‍

5.അധ്യാത്മരാമായണത്തില്‍ ആദ്യത്തെ കാണ്ഡത്തിന്‍റെ പേര് 
   എന്ത് ?
  >ബാലകാണ്ഡം

6.അധ്യാത്മരാമായണം കിളിപ്പാട്ട് തുടങ്ങുന്നത് ഏതു പദത്തോട്  
   കൂടിയാണ് ?
  >ശ്രീരാമാ  രാമ! രാമ!

7.അദ്ധ്യാത്മരാമായണം ആര് തമ്മിലുള്ള സംവാദമായിട്ടാണ് 
   രചിക്കപ്പെട്ടീട്ടുള്ളത് ?

  >ഉമാമഹേശ്വരന്‍മാര്‍ 

8.അധ്യാത്മരാമായണം മൂലം ഏതുഭാഷയിലാണ് ?
   >സംസ്കൃതം 

9.വാത്മീകിക്ക് രാമായണം ഉപദേശിച്ചത് ആരായിരുന്നു ?
  >ശ്രീനാരദമഹര്‍ഷി 

10.വാത്മീകിക്ക് ഏതു നദിയില്‍ സ്നാനത്തിനുപോയപ്പോള്‍ ആണ് 
   കാട്ടാളന്‍ ക്രാൌഞ്ചപക്ഷിയെ വധിച്ചത് കാണാന്‍ ഇടയായത് ?
   >താമസ്സാനദി 

11.വാത്മീകി ആദ്യമായി രചിച്ചശ്ലോകം തുടങ്ങുന്നത് 
    എങ്ങനെയാണു ?
    >''മാ നിഷാദ ''

12.വാത്മീകി രാമായണത്തില്‍ എത്രകാണ്ഢങ്ങള്‍ ഉണ്ട് ?
    >ഏഴ്

13.വാത്മീകി രാമായണത്തില്‍ എത്രശ്ലോകങ്ങള്‍ ഉണ്ട് ?
     >24000

14.ദശരഥമഹാരാജാവിന്‍റെ മൂലവംശം ഏതു ?
   >സൂര്യവംശം

15.ദശരഥമഹാരാജാവിന്‍റെ പിതാവ് ആരായിരുന്നു ?
    >അജമഹാരാജാവ്

16.ദശരഥമഹാരാജാവിന്‍റെ  വാണിരുന്ന രാജ്യത്തിന്‍റെ പേര് 
    എന്ത് ?
   >കോസലം 

17.ദശരഥമഹാരാജാവിന്‍റെ  രാജ്യത്തിന്‍റെ തലസ്ഥാനം ഏതു ?
   >അയോധ്യ

18.സൂര്യവംഷത്തിന്‍റെ കുലഗുരു ആര് ?
   >വസിഷ്ട്ടന്‍ 

19.ദശരഥമഹാരാജാവിന്‍റെ മന്ത്രിമ്മരില്‍ പ്രധാനി ആരായിരുന്നു ?
   >സുമന്ദ്രന്‍ 

20.ദശരഥമഹാരാജാവിന്‍റെ  പത്നിമാര്‍ ആരെല്ലാം ആയിരുന്നു ?
   >കൌസല്യ, കൈകേകി ,സുമിത്ര

21. ദശരഥമഹാരാജാവിന്‍റെ  പുത്രിയുടെ പേര് എന്തായിരുന്നു ?
    >ശാന്ത

22.ദശരഥമഹാരാജാവിന്‍റെ പുത്രിയായ ശാന്തയെ 
   വളര്‍ത്തുപുത്രിയായി നല്കിയയത് ആര്‍ക്കായിരുന്നു ?
  >രോമപാദന്‍

23.ദശരഥമഹാരാജാവിന്‍റെ പുത്രിയായ ശാന്തയെ വിവാഹം 
    ചെയ്തത് ആരായിരുന്നു ?
    >ഋഷിശൃംഗമഹര്‍ഷി 

24.കൈകേകി ഏതു രാജ്യത്തെ രാജാവിന്‍റെ പുത്രിആയിരുന്നു ?
   >കേകയം 

25.പുത്രന്മാര്‍ ഉണ്ടാകനായി ദശരഥമഹാരാജാവ് ഏതു 
    കര്‍മ്മമാണ് അനുഷ്ട്ടിച്ചത് ?
    >പുത്രകാമേഷ്ടിയാഗം

26.ദശരഥമഹാരാജാവിനു പുത്രലബ്ധിക്കുള്ള ഉപായം 
    ഉപദേശിച്ചത് ആരായിരുന്നു ?
    >വസിഷ്ട്ടന്‍ 

27.എതുനടിയുടെ തീരത്തുവച്ചാണ് പുത്രകാമേഷ്ടിയാഗം 
    നടത്തിയത് ?
    >സരയൂനദി 

28.പുത്രകാമേഷ്ടിയാഗം നടത്തിയത് ആരുടെ 
      കാര്‍മികത്വത്തില്‍ ആയിരുന്നു ?
     >ഋഷിശൃംഗമഹര്‍ഷി 

29.പുത്രകാമേഷ്ടിയാഗം സമാപിച്ചപ്പോള്‍ 
     അഗ്നികുണ്ഡത്തില്‍നിന്നും ഉയര്‍ന്നുവന്നത് ആരായിരുന്നു ?
     >വഹ്നിദേവന്‍ 

30.പുത്രകാമേഷ്ടിയാഗം സമാപിച്ചപ്പോള്‍ 
     അഗ്നികുണ്ഡത്തില്‍നിന്നും ഉയര്‍ന്നുവന്ന വഹ്നിദേവന്‍ 
     ദശരഥന് നല്‍കിയത് എന്തായിരുന്നു ?
     >പായസം 

31.ദശരഥപുത്രന്മാരില്‍ മഹാവിഷ്ണുവിന്‍റെ അധികാംശംകൊണ്ട് 
    ജനിച്ചത്‌ ആരായിരുന്നു ?
    >ശ്രീരാമന്‍ 

32.ശ്രീരാമന്‍റെ മാതാവ് ആരായിരുന്നു ?
   >കൌസല്യ

33.ശ്രീരാമന്‍ അവതരിച്ച നാളും തിഥിയും ഏതെല്ലാം ആയിരുന്നു ?
   >നാള്‍ ;പുണര്‍തം ,തിഥി ; നവമി 

34.ശ്രീരാമന്റെ ജനനസമയത്ത് എത്രഗ്രഹങ്ങള്‍ ഉച്ചസ്ഥിതിയില്‍ 
    ആയിരുന്നു ?
   >അഞ്ച്

35.മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ കയ്യില്‍ ഉള്ള ശംഖിന്റെ പേര് എന്ത് ?
   >പാഞ്ചജന്യം 

36.മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ ശംഖിന്റെ അംശം ദശരഥപുത്രന്‍മാരില്‍ 
    ആരായിട്ടായിരുന്നു ജനിച്ചത്‌ ?
    >ഭരതന്‍ 

37.ആദിശേഷന്റെ അംശം ദശരഥപുത്രന്‍മാരില്‍ 
     ആരായിട്ടായിരുന്നു ജനിച്ചത്‌ ?
    >ലക്ഷ്മണന്‍ 

38.ശത്രുഘ്നന്‍ ആയി ജനിച്ചത്‌ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ ഏതു 
    ആയുധത്തിന്റെ അംശം ആയിട്ടാണ് ?
     >ചക്രം (സുദര്‍ശനം )

39.കൈകേകിയുടെ പുത്രന്‍ ആരായിരുന്നു ?
   >ഭരതന്‍ 

40.ദശരഥ പുത്രന്മാരില്‍ ഏറ്റവും ഇളയത് ആയിരുന്നു ?
   >ശത്രുഘ്നന്‍

41.ദശരഥപുത്രന്മാരില്‍ ഇരട്ടകുട്ടികളെ പ്രസവിച്ചത് 
    ആരായിരുന്നു ?
   >സുമിത്ര 

42.സുമിത്രയുടെ പുത്രന്മാര്‍ ആരെല്ലാം ആയിരുന്നു ?
   >ലക്ഷ്മണനും ,ശത്രുഘ്നനും
  
43.ദശരഥപുത്രന്മാരുടെ ജാതകം നാമകരണം തുടങ്ങിയ   
    സംസ്കാരങ്ങള്‍ നടത്തിയത് ആരായിരുന്നു ?
    >വസിഷ്ഠന്‍

44.യാഗരക്ഷക്കായി രാമലക്ഷ്മണന്‍മാരെ തന്റെ കൂടെ  
     അയക്കുവാന്‍ ദശരധനോട് അഭ്യര്‍ത്ഥിചത് ആരായിരുന്നു ?
    >വിശ്വാമിത്രന്‍  

45.വിശപ്പും ദാഹവും അറിയാതിരിക്കാനായി വിശ്വാമിത്രന്‍ 
    രാമലക്ഷ്മനന്മാര്‍ക്ക് ഉപതേശിച്ച മന്ത്രങ്ങള്‍ ഏവ ?
   >ബല ,അതിബല 

46.ശ്രീരാമന്‍ ആദ്യമായി വധിച്ച രാക്ഷസി ആരായിരുന്നു ?
    >തടാക 

47.വിശ്വാമിത്രന്റെ യാഗം മുടക്കുവാന്‍ വന്ന രാക്ഷസന്മാര്‍ 
    ആരെല്ലാം ?
    >മാരീചന്‍ ,സുബാഹു 

48.വിശ്വാമിത്രന്റെ യാഗം മുടക്കുവാന്‍ വന്ന രാക്ഷസന്മാരില്‍ 
    ശ്രീരാമനാല്‍ വധിക്കപ്പെട്ട രാക്ഷസന്‍ ആരായിരുന്നു ?
    >സുബാഹു 

49.വിശ്വാമിത്രന്‍ യാഗം നടത്തിയ ആശ്രമപ്രദേശത്തിന്റെ പേര് 
    എന്ത് ?
    >സിദ്ധാശ്രമം 

50.ശ്രീരാമനാല്‍ ശാപമോക്ഷം നല്‍കപ്പെട്ട 
     മുനിപതിആരായിരുന്നു ?
    >അഹല്യ 

51.അഹല്യയുടെ ഭര്‍ത്താവ് ആയ മഹര്‍ഷി ആരായിരുന്നു ?
   >ഗൌതമന്‍

52.അഹല്യയെ കബളിപ്പിക്കാന്‍ ചെന്ന ദേവന്‍ ആരായിരുന്നു ?
    >ദേവെന്ദ്രന്‍

53.അഹല്യ ഗൌതമശാപത്താല്‍ ഏതു രൂപത്തില്‍ ആയി ?
    >ശില

54.അഹല്യയുടെ പുത്രന്‍ ആരായിരുന്നു ?
   >ശതാനന്തന്‍

55.അഹല്യശാപമുക്തയായശേഷം രാമലക്ഷ്മണന്‍മാരെ 
    വിശ്വാമിതന്‍ കൂട്ടികൊണ്ട്പോയത് എവിടേക്ക് ആയിരുന്നു ?
     >മിഥിലാപുരി 

56.മിഥിലയിലെ രാജാവ് ആരായിരുന്നു ?
    >ജനകന്‍ 

57.വിശ്വാമിത്രന്‍ രാമലക്ഷ്മണന്‍മാരെ  മിഥിലയിലേക്ക് 
    കൂട്ടികൊണ്ടുപോയത് എന്ത് ദര്‍ശിക്കാന്‍ ആയിരുന്നു ?
     >ശൈവചാപം 

58.ജനകരാജാവിന്റെ പുത്രിയുടെ പേര് എന്തായിരുന്നു ?
    >സീത 

59.ജനകമഹാരാജാവിനു പുത്രിയെ ലഭിച്ചത് 
    എവിടെനിന്നായിരുന്നു ?
    >ഉഴവുച്ചാല്‍

60.സീതദേവിയെ വിവാഹംചെയ്യുവാന്‍ വീരപരീക്ഷയായി 
     ജനകന്‍ നിശ്ചയിച്ചത് എന്തായിരുന്നു ?
    >ശൈവചാപം ഭജ്ഞനം

61.വസിഷ്ട്ടന്റെ പത്നി ആരായിരുന്നു ?
    >അരുന്ധതി  

62.ലക്ഷ്മണനെ വിവാഹം ചെയ്ത കന്യകയുടെ പേര് 
   എന്തായിരുന്നു ?
   >ഊര്മിള 

63.ഭരതന്റെ പത്നിയുടെ പേര് എന്തായിരുന്നു ?
   >മാണ്ഡവി 

64.ശത്രുഘ്നന്റെ പത്നിയുടെ പേര് എന്ത് ?
    >ശ്രുതകീര്‍ത്തി

65.സീതയായി ജനിച്ചത്‌ ഇതുദേവിയായിരുന്നു ?
    >മഹാലക്ഷ്മി 

66.സീതാസ്വയംവരം കഴിഞ്ഞു അയോധ്യയിലേക്ക് മടങ്ങുംപോള്‍
     ശ്രീരാമാദികളെ നേരിട്ടത് ആരായിരുന്നു ?
    >പരശുരാമന്‍ 

67.പരശുരാമന്റെ വംശം എന്തായിരുന്നു ?
    >ഭൃഗുവംശം 

68.പരശുരാമന്റെ മാതാപിതാക്കള്‍ ആരെല്ലാം ആയിരുന്നു ?
    >രേണുക ,ജമദഗ്നി

69.പരശുരാമന്‍ ആരുടെ അവതാരം ആയിരുന്നു ?
    >മഹാവിഷ്ണു 

70.പരശുരാമന്റെ പ്രധാന ആയുധം എന്തായിരുന്നു ?
    >പരശു(വെണ്മഴു ) 

71.പരശുരാമന്‍ ആരുടെ ശിഷ്യനായിരുന്നു ?
  >പരമശിവന്‍

72.പരശുരാമനാല്‍ വധിക്കപ്പെട്ട രാജാവ് 
  ആരായിരുന്നു ?

  >കാര്‍ത്തവീര്യാര്‍ജുനന്‍ 

73.പരശുരാമനാല്‍ ഇരുപത്തിഒന്ന് വട്ടം 
  കൊന്നോടുക്കപ്പെട്ടത്‌ ഏതു 

  വംശക്കാരായിട്ടാണ് ?

  >ക്ഷത്രിയവംശം

74.പരശുരാമന്‍ തപസ്സുചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് 
  എവിടെയാണ് ?

  >മഹേന്ദ്രപര്‍വതം 

75.പരശുരാമാനില്‍ ഉണ്ടായിരുന്ന ഏതു 
  ദേവാംശമാണ് ശ്രീരാമനിലേക്ക് 

  പകര്‍ത്തപ്പെട്ടത് ?

  >വൈഷ്ണവാംശം

76.പരശുരാമന്‍ ശ്രീരാമന് നല്‍കിയ ചാപം 
  എന്താണ് ?

  >വൈഷ്ണവചാപം 

77.ദശരഥന്‍ പരിവാരസമേതം അയോധ്യയില്‍ 
  തിരിച്ചെത്തിയശേഷം   

  ഭാരതശക്ത്രുക്നന്മാര്‍ എവിടേക്കായിരുന്നു  
  പോയത് ?

  >കേകയരാജ്യം 

78.ഭരതന്‍റെ മാതുലന്‍റെ പേര് എന്ത് ?

  >യുധാജിത്ത്

79.മഹാവിഷ്ണു മനുഷ്യനായി അവതരിച്ചത് 
  ആരുടെ പ്രാര്‍ത്ഥനയെ 

  മാനിച്ചായിരുന്നു ?

  >ബ്രഹ്മാവ്

80.ശ്രീരാമാവതരം ഉണ്ടായത് ഏതു യുഗത്തില്‍ 
  ആയിരുന്നു ?

  >ത്രേതായുഗത്തില്‍

81.ശ്രീരാമന് രാഘവന്‍ എന്ന പേര് ലഭിച്ചത് 
  ആരുടെ വംശത്തില്‍   

  ജനിച്ചതിനാല്‍ ആയിരുന്നു ? 

  >രഘുവംശം

82.അധ്യാത്മരാമായണത്തില്‍ രണ്ടാമത്തെ കാണ്ഡം 
  ഏത് ?

  >അയോദ്ധ്യാകാണ്ഡം

83.സീതാദേവിയോട് കൂടി അയോധ്യയില്‍  

  വസിക്കുന്ന ശ്രീരാമനെ ദര്‍ശിക്കാന്‍ എത്തിയ 

  മഹര്‍ഷി ആരായിരുന്നു ?

  >ശ്രീനാരതന്‍ 

84.ശ്രീ നരതമഹര്‍ഷി ശ്രീ രാമനെ സന്തര്‍ശിചത്ത്‌ 

  എന്ത് കാര്യം ഓര്‍മിപ്പിക്കാന്‍ ആയിരുന്നു ?

  >അവതാരഉദ്ദേശം 

85.ദശരഥന്‍ യുവരാജാവായി അഭിഷേകം 
  ചെയ്യുവാന്‍ ഉദ്ദേശിച്ചത് ആരെയായിരുന്നു ?
  >ശ്രീ രാമനെ 

86.ശ്രീ രാമന്‍റെ അഭിഷേകത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങള്‍ 
  ചെയ്യുവാന്‍ ചുമതലപ്പെടുത്തിയത്  
  ആരെയാണ് ?
  >സുമന്ത്രന്‍ 

87.''ഹസ്ത്യശ്വപത്തിരഥാദിമഹാബലം'' ഇത് 
  ഏതു പേരില്‍ അറിയപ്പെടുന്നു ?
  >ചതുരംഗപ്പട

88.രാമാപിഷേകം മുടക്കുവാന്‍ ദേവന്മാര്‍ 
  സമീപിച്ചത് ആരെയാണ് ?
  >സരസ്വതി 

89.രാമാപിഷേകം മുടക്കുവാന്‍ കൈകേകിയെ 
  പ്രലോഭിപ്പിച്ചത് ആരായിരുന്നു ?
  >മന്ഥര 

90.ദശരഥന്‍ കൈകേകിക്ക് വരങ്ങള്‍ കൊടുത്ത  
  സന്തര്‍ഭം ഏതായിരുന്നു ?
  >ദേവാസുരയുദ്ധം 

91.യുദ്ധത്തില്‍വച്ച് ദശരഥന്‍റെ രഥത്തിന് എന്ത് 
  സംഭവിച്ചു ?
  >ചക്രത്തിന്‍റെ കീലം നഷ്ട്ടപ്പെട്ടു

92.യുദ്ധത്തില്‍വച്ച് ദശരഥന്‍റെ രഥത്തിന്‍റെ  
  ചക്രത്തിന്‍റെ കീലം നഷ്ട്ടപ്പെട്ടപ്പെട്ടപ്പോള്‍ 
  കൈകേകി ആസ്ഥാനത്ത് എന്താണ് വച്ചത് ?
 >സ്വന്തംചെറുവിരല്‍ 

93.കൈകേകി ,ദശരഥനില്‍നിന്ന് 
  ലഭിച്ചവരങ്ങള്‍കൊണ്ട് നിര്‍ദേശിച്ചത്  
  എന്തെല്ലാം ആയിരുന്നു ?
  >ഭരതന് രാജ്യഭാരം,ശ്രീരാമന് വനവാസം 

94.രാമാഭിഷേകം മുടങ്ങിയപ്പോള്‍ ഏറ്റവും 
  ക്ഷോഭിചത് ആരായിരുന്നു ?
 >ലക്ഷ്മണന്‍

95.ശ്രീരാമന്‍റെ വനവാസകാലം എത്രവര്‍ഷം  
  ആയിരുന്നു ?
  >പതിനാല് 

96.ശ്രീരാമന്‍റെ അവതാരരഹസ്യം 
  അയോധ്യാവാസികളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയത് 
  ആരായിരുന്നു ?
  >വാമദേവന്‍ 

97.വനവാസത്തിനുപോകുമ്പോള്‍ 
  ശ്രീരാമനെഅനുഗമിച്ചുപോയത് ആരെല്ലാം ?
  >സീതയും ,ലക്ഷ്മണനും 

98.വനവാസാവസരത്തില്‍ 
  അനുഷ്ട്ടിക്കേണ്ടധര്‍മ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് 
  ലക്ഷ്മണന് ഉപദേശം നല്‍കിയത് 
  ആരായിരുന്നു ?
  >സുമിത്ര

99.രാമലക്ഷ്മണന്‍മാര്‍ 
  വനത്തിലേക്ക്പോകുമ്പോള്‍ ധരിച്ചവസ്ത്രം 
  എന്തായിരുന്നു ?
  >മരവുരി 

100.വനവാസത്തിന് ഇറങ്ങിയ ശ്രീരാമാദികളെ 
   തേരിലേറ്റികൊണ്ടുപോയത് ആരായിരുന്നു ?
  >സുമന്ത്രന്‍

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !