ഇതുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച Word of the Day കാണുവാൻ ഇനി മുതൽ പുതിയ പേജിൽ ലഭ്യമാകും

മഴ പഴംഞ്ചൊല്ലുകൾ (Rain proverbs)

Mashhari
6
മഴയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കും. ഇവിടെ ഇംഗ്ലിഷ് ചൊല്ലുകളാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. മലയാളത്തിലുള്ള ചൊല്ലുകൾ താഴെയുള്ള ലിങ്കിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്.
https://lpsahelper.blogspot.com/2019/08/blog-post.html
A curious woman is capable of turning around the rainbow just to see what is on the other side.- Chinese Proverb

After the rain the grass will grow; after wine, conversation.- Swedish Proverb

A learned man without work is a cloud without rain.- Arabian Proverb

An old friend met in a far country is like rain after drought.- Chinese Proverb

Big thunder, little rain.- English Proverb

Clouds do not always mean rain, but smoke is a sure sign of fire.- African Proverb

Don't be so much in love that you can't tell when it's raining.- Malagasy Proverb

Evening red and morning gray help the traveler on his way; evening gray and morning red bring down rain upon his head - Traditional Proverbs

Giving advice to the ignorant is like the rain falling on muddy ground.- Iranian Proverb

Happiness is like a sunbeam, which the least shadow intercepts, while adversity is often as the rain of spring.- Chinese Proverb

He fled from the rain and sat down under the waterspout.- Arabian Proverb

He who marries on a rainy day will be happy for the rest of his life.- French Proverb

How lovely is the sun after rain, and how lovely is laughter after sorrow.- Tunisian Proverb

If a dog's prayers were answered, bones would rain from the skies.- German Proverb

If it rained macaroni, what a fine time for gluttons!- Italian Proverb

If it were ever to rain soup, the poor would only have forks.- Brazilian Proverb

If rain bothers you, you can always jump into the sea.- Chinese Proverb

If you are already wet, you won't care about the rain.-Romanian Proverb

Interest on debts grows without rain.- Yiddish Proverb

It's good to watch the rain from a dry standpoint.- Dutch Proverb

It's the rain that fills the rivers not the dew.- Sri Lankan Proverb

It never rains on your neighbors without you getting your feet wet.- Chinese Proverb

It rained on the mountaintop, but it was the valley below that got flooded.-African Proverb

It rains sorrow on him who is already wet.- Spanish Proverb

It takes both rain and sunshine to make a Rainbow.- Famous Quotes

Keep something for a rainy day.- Traditional Proverb

Life is like this: sometimes sun, sometimes rain.- Fijian Proverb

May you always have walls for the winds, a roof for the rain, tea beside the fire, laughter to cheer you, those you love near you and all your heart might desire.- Irish Blessings

Money is only good for a weekday, a holiday, and a rainy day.- Russian Proverb

Morning rain and women's tears dry as fast as each other.- Czech Proverb

Not every cloud brings rain.- Kurdish Proverb

On a rainy day many offer to water the chickens.- Armenian Proverb

One day of rain far surpasses a whole year of drought.- Malawian Proverb

Rain, rain, go away, come again another day.- Traditional Proverb

Rain before seven; clear before eleven.- English Proverb

Rainbows apologize for angry skies. -Sylvia Voirol

Rain does not fall on one roof alone.-Cameroonian Proverb

Rain does not stay in the sky.- Finnish Proverb

Remember even though the outside world might be raining, if you keep on smiling the sun will soon show its face and smile back at you.- Anna Lee

Rocks need no protection from the rain.- Malawian Proverb

Sun is for cucumbers, rain for rice.- Vietnamese Proverb

Sunshine without rain makes a desert.-Arabian Proverb

The drowning man is not troubled by rain.-Iranian Proverb

The farmer hopes for rain, the walker hopes for sunshine, and the gods hesitate.- Chinese Proverb

The frog knows more about the rain than the calendar.- Creole Proverb

The heaviest rains fall on the house that leaks most.-Japanese Proverb

The plant God favors will grow even without rain.- African Proverb

The rain follows after the forest.- American Proverb

The rain wets the leopard's spots but does not wash them off.- Ghanaian Proverb

Thunder clouds do not always give rain-Armenian Proverb

Thunder is not yet rain.- Kenyan Proverb

Trouble will rain on those who are already wet.-Spanish Proverb

Two lovers in the rain have no need of an umbrella.-Japanese Proverb

When it rains, it pours.- English Proverb

When the rain falls in the valley, the hill gets angry.-Yoruba Proverb

Whoever has only one garment does not wash it when it rains.-African Proverb

Women are like raindrops: some fall on palaces, others on rice fields.- Vietnamese Proverb
Subscribe to Kerala LPSA Helper by Email

Post a Comment

6Comments

  1. നല്ല ശ്രമം

    ReplyDelete
  2. മഴയെ താലോലിച്ച് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ ശേഖരിച്ച് ജനങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിച്ചതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരായിരം നന്ദി

    ReplyDelete
Post a Comment

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !