എൽ.എസ്.എസ് പരീക്ഷയ്‌ക്ക് തയാറാവുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സഹായകരമായ മാതൃകാ ചോദ്യപരീക്ഷയുടെ പുതിയ പോസ്റ്റുകൾ പ്രസിദ്ധീകരണം തുടങ്ങി

Second Term Examination Time Table 2022

STD 3 First Bell Class 25 September 2021

Share it:

RELATED POSTS

First Bell 2.0 Digital Classes through KITE-VICTERS is an initiative by KITE, General Education Dept, Kerala.The Online class started from 1st June 2021, First Bell 2.0 is an interim arrangement for regular classes for students of Std 1 to 12 (State syllabus).സംസ്ഥാനത്തെ സ്‌കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് സാങ്കേതിക സൗകര്യങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടു കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ് ചാനല്‍ തയ്യാറാക്കിയ വീട്ടിലൊരു ക്ലാസ് മുറി എന്നതിൽ STD 3-ലെ വീഡിയോ ക്‌ളാസ് കാണാം..

TODAY'S WORKSHEET Previous Day First Bell 2.0 Class and Work Sheet
Share it:

First Bell Class

First Bell Class 3Post A Comment:

0 comments: